Zarezerwuj wakacje!
Twoje wyszukiwanie

Regulamin

REGULAMIN
Niniejsza umowa jest regulowana przepisami określonymi w Legislative Decree n. 79 z dnia 23 maja 2011, przez Directive 90/314/EU, przez powiązane umowy międzynarodowe, w szczególności przez Konwencję Brukselską z dnia 23 kwietnia 1970 wprowadzoną przez prawo n. 1084 z dnia 27 grudnia 1977 oraz związane z nimi przepisy regulowane przez prawo cywilne i normy prawa wewnętrznego. Odpowiedzialność Happy Camp Family Holidays, jako organizatora turystycznego, wobec swoich klientów oraz ich osobistej własności jest regulowana przepisami prawa i umowami międzynarodowymi cytowanymi powyżej. Odpowiedzialność Happy Camp Family Holidays nie może przekroczyć limitów określonych przez prawo i konwencje wcześniej wymienione.

DODATEK - OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY POJEDYNCZYCH USŁUG TURYSTYCZNYCH
Umowy, które dotyczą tylko usługi zakwaterowania, transportu lub inne, które nie mogą być skonfigurowane jako organizacja wycieczki lub pakiet turystyczny, są regulowane przez następujące dyspozycje CCV art.1, n. 3 i n. 6, art. od 17 do 23, art. od 24 do 31 i są w związku z tym rozumiane jako odnoszące się do odpowiednich form dotyczących sprzedaży pojedynczych usług turystycznych.

WARUNKI UMOWY
Do tych umów odnoszą się i mają zastosowanie następujące klauzule Legislative Decree n. 79 z dnia 23 maja 2011. Zastosowanie tych klauzul w żaden sposób nie determinuje konfiguracji tych umów jako pakietów turystycznych. Terminologia cytowanych klauzul w odniesieniu do umowy pakietu turystycznego (organizacja podróży itp) jest więc rozumiana jako odnosząca się do odpowiednich form dotyczących sprzedaży pojedynczych usług turystycznych.

INDYWIDUALNE POTRZEBY KLIENTA
Klient będzie obarczony odpowiedzialnością za przekazanie na piśmie swoich ewentualnych indywidualnych specjalnych potrzeb i próśb w momencie rezerwacji. Happy Camp Family Holidays zastrzega sobie prawo do ich przyjęcia w formie pisemnej, po otrzymaniu akceptacji od dostarczyciela usługi, która ma być świadczona. Organizatorzy muszą wysłać pismo do agencji, która w odpowiednim czasie poinformuje klienta o wykonalności i ewentualnych dodatkowych kosztach związanych z poszczególnymi żądaniami.

OBOWIĄZEK UDZIELENIA POMOCY
Organizator jest prawnie zobowiązany do udzielenia niezbędnej pomocy klientowi, pomocy podyktowanej przez staranność zawodową wyłącznie jako odnoszącej się do obowiązków związanych z opisem stanowiska pracy i zgodnie z prawem lub umową o pracę. Organizator nie jest odpowiedzialny wobec klienta za niezgodność zobowiązań należących do odrębnych sprzedawców.

REZERWACJE I PRZEPISY
Rezerwacja zostanie uznana za sfinalizowaną po otrzymaniu oficjalnego pisemnego potwierdzenia od Happy Camp Family Holidays. Potwierdzenie jest uwarunkowane uiszczeniem zaliczki nie wyższej niż 25% całkowitej ceny, płatnej w momencie rezerwacji. Pozostała kwota powinna zostać uregulowana w terminie do 45 dni przed wyjazdem. Niespełnienie powyższych warunków daje Happy Camp Family Holidays prawo do anulowania pobytu Klienta.

REZYGNACJA

Rezygnacja z wyjazdu uprawnia do zwrotu wpłaconych kwot, pomniejszonych o wskazane tu opłaty i koszty bankowe, wpisowe i wydatki związane z pracą systemów I.T. i pobytów indywidualnych.  

Koszty w przypadku anulowania rezerwacji na POBYTY DO 31 LIPCA 2021:
• do 21 dni przed rozpoczęciem użytkowania namiotu i / lub domku mobilnego: brak kosztów
• od 20 do 9 dnia przed rozpoczęciem użytkowania namiotu i / lub domku mobilnego: 50% kwoty, która byłaby należna, gdyby umowa została prawidłowo wykonana;
• od 8 do 4 dnia przed rozpoczęciem użytkowania namiotu i / lub domku mobilnego: 75% kwoty, która byłaby należna, gdyby umowa została prawidłowo wykonana;
• od 3 dnia przed rozpoczęciem użytkowania namiotu i / lub domku mobilnego: 100% kwoty, która byłaby należna, gdyby umowa została prawidłowo wykonana.

Koszty w przypadku anulowania rezerwacji na POBYTY OD 31 LIPCA 2021 r .:
• do 30 dni przed rozpoczęciem użytkowania namiotu i / lub domku mobilnego: brak kosztów;
• od 29 dnia do 9 dnia przed rozpoczęciem użytkowania namiotu i / lub domku mobilnego: 50% kwoty, która byłaby należna, gdyby umowa została prawidłowo wykonana;
• od 8 do 4 dnia przed rozpoczęciem użytkowania namiotu i / lub domku mobilnego: 75% kwoty, która byłaby należna, gdyby umowa została prawidłowo wykonana;
• od 3 dnia przed rozpoczęciem użytkowania namiotu i / lub domku mobilnego: 100% kwoty, która byłaby należna, gdyby umowa została prawidłowo wykonana.

SKARGI
Klient, jak określa D.L. 79 z dnia 23.05.2011, jest zobowiązany do złożenia formalnej skargi w formie pisemnej z otrzymaniem potwierdzenia wysyłki, dotyczącej reklamacji wszelkich problemów z pakietem turystycznym wynikłych zarówno ze strony Organizatora jak i struktury turystycznej, w której jest zakwaterowany, w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od daty wyjazdu z danego miejsca wypoczynku. Każde naruszenie umowy musi być zgłoszone przez klienta bezzwłocznie, aby umożliwić organizatorowi lub przedstawicielowi firmy rozwiązanie problemu na miejscu.

ZWROT KOSZTÓW
Każdy wniosek o ewentualny zwrot kosztów za niezgodność usługi musi być przekazany do Happy Camp Family Holidays w terminie do 10 dni roboczych po powrocie z wakacji, w przeciwnym przypadku wniosek zostanie uznany za nieważny. Forum prawne stosowane do każdej dyskusji jest to, w którym znajduje się agencja organizatora.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Odpowiedzialność Happy Camp Family Holidays wobec podróżnego i jego własności reguluje prawo oraz konwencje międzynarodowe dotyczące odpowiedzialności organizatorów podróży oraz usług podróży "all inclusive" , obowiązujące w chwili zaistnienia okoliczności dotyczących odpowiedzialności (w szczególności D.L. 79 z dnia 23.05.2011). Odpowiedzialność Happy Camp Family Holidays nie może w żadnym wypadku przekroczyć limitów określonych przez wspomniane przepisy i umowy międzynarodowe.

ODWOŁANIE I ZMIANY PODRÓŻY
Happy Camp Family Holidays jak określono w art.. 10 ustawy 1084 z dnia 27.12.77 i dyrektywie UC 90/314, może bez ponoszenia opłat anulować całkowicie lub częściowo umowę, bez żadnych zobowiązań innych niż zwrot kwot otrzymanych. W przypadku unieważnienia umowy przed jej rozpoczęciem Happy Camp Family Holidays musi w całości zwrócić wpłatę otrzymaną od klienta. W przypadku odstąpienia od umowy Happy Camp Family Holidays musi podjąć wszelkie niezbędne środki w interesie klienta; każda ze stron jest zobowiązana do zwrotu kosztów nawzajem w jednakowy sposób. Ceny mogą być korygowane w dowolnym momencie w wyniku zmienności stawek przewozowych i kosztów usług turystycznych. Jeśli wzrost przekracza 10% klient ma prawo do odstąpienia od podróży, komunikując swoją decyzję na piśmie, w terminie 24 godzin od otrzymania powiadomienia o wzroście cen.

HAPPY CAMP FAMILY HOLIDAYS
odpowiada tylko za to, co zostało wyraźnie wskazane w niniejszej broszurze (wszelkie ewentualne zmiany broszury lub "errata" zostaną przekazane przez HAPPY CAMP FAMILY HOLIDAYS w momencie rezerwacji).

UBEZPIECZENIA
Jak określono w D.L. 79 z 23.05.2011, która zawiadamia o utworzenie funduszu zabezpieczającego świadczonego przez premiera. Wszyscy klienci w przypadku niewypłacalności lub upadłości touroperatora, mogą żądać zwrotu kwot już wpłaconych i/lub powrotu do domu w przypadku wyjazdów zagranicznych. Tryb działania takiego funduszu został ustanowiony w dekrecie wydanym przez premiera, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów i Skarbu.

LICENCJA
Happy Camp Family Holidays licencja nr 4481/06 z dnia 11.08.2006

POLISA UBEZPIECZENIOWA
Happy Camp Family Holidays
HappyCamp S.p.A.
Vittoria Assicurazioni 670/35/905770 – 670/14/905174
Obowiązkowy komunikat zgodnie z art. 17 ustawy "6 lutego 2006 n. 38 ": Włoskie prawo karze więzieniem wszystkie przestępstwa związane z prostytucją i/lub związane z pornografią dziecięcą, w tym także przestępstwa popełnione poza jego granicami. Komunikat do Administracji Prowincji Werona, Biuro Turystyczne, miał miejsce 17 września 2015 r.